Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Sail-Away B.V. en al haar (klein)dochters, waaronder LAYZER (hierna: LAYZER).

Artikel 1
A. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes en opdrachten tussen LAYZER en koper/opdrachtgever (hierna: opdrachtgever) ten aanzien van de verkoop van commercialzendtijd op de radiozender LAYZER, het leveren van branded content, het organiseren van acties, het plaatsen van uitingen op de website van LAYZER en alle andere door LAYZER geleverde goederen of diensten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
B. Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten, afspraken, bedingen of (algemene) voorwaarden, waaronder de (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door of namens LAYZER aanvaard.

Artikel 2
Alle offertes van LAYZER zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3
A. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle geoffreerde en in rekening gebrachte bedragen exclusief BTW.
B. Opdrachtgever is gehouden alle van toepassing zijnde belastingen en/of heffingen te voldoen, ook als deze zijn ingevoerd of van kracht geworden na het sluiten van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden of vernietigen. De belastingen en heffingen worden door LAYZER aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 4
A. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
B. De opdrachtgever is in gebreke enkel door het laten verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daartoe vereist is. Betaling van een gedeelte van het verschuldigde bedrag geldt als niet-tijdige betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
C. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van zowel gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten indien en zodra LAYZER haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven. In afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is opdrachtgever gehouden de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, met een minimum van 15% van de totaal openstaande hoofdsom en een minimum van EUR 125,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
D. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling, is LAYZER gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat LAYZER hierbij aansprakelijk is voor enige hierdoor door opdrachtgever geleden schade.
E. In geval de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling is LAYZER gerechtigd alle openstaande facturen en overige vorderingen direct en ineens op te eisen, zonder hierbij te zijn gehouden aan enige betalingstermijn.
F. Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling, is LAYZER tevens gerechtigd directe en volledige betaling te eisen van de op dat moment, conform de tussen partijen bestaande overeenkomsten gereserveerde maar nog niet verbruikte zendtijd, waarbij LAYZER ingevolge art. 4D gerechtigd is haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling van de gereserveerde maar nog niet verbruikte zendtijd heeft plaatsgevonden. Het verlies van enige gereserveerde zendtijd komt te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5
A. Binnen de door haar gereserveerde reclamezendtijd kan opdrachtgever in de reclameblokken die in de programma’s van het radiostation worden uitgezonden, radiocommercials doen uitzenden, waarbij elke radiocommercial een duur heeft van minimaal 5 seconden.
Radiocommercials worden aanvaard met een lengte van een veelvoud van 5 seconden. Bij overschrijding van de gestelde lengte in seconden wordt de naast hogere lengte berekend.
B. Elke aangeboden reclamecommercial, al dan niet muziek bevattende, dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld “begeleidingsformulier voor een radiocommercial” ten behoeve van de vereniging BUMA en de stichting STEMRA. Bij afwezigheid van dit formulier wordt de opdrachtgever geacht volledige vrijwaring aan LAYZER te hebben gegeven ter zake van eventuele aanspraken van STEMRA en/of individuele auteurs en uitgeverijen.
C.Radiocommercials alsmede begeleidingsformulieren van BUMA/STEMRA dienen uiterlijk 2 werkdagen voor de eerste uitzenddatum bij LAYZER te worden aangeleverd en dienen te voldoen aan de technische voorschriften.
D. Indien is overeengekomen dat radiocommercials herhaald worden, kan LAYZER eisen dat de bijbehorende muziek steeds opnieuw wordt bijgeleverd in verband met de verplichting neergelegd in art. 17b Auteurswet.
E. Indien het uitzendmateriaal niet volgens de genoemde normen wordt aangeleverd, behoudt LAYZER zich het recht voor de geplande uitzending op te schorten of aan deze naar eigen goeddunken invulling te geven, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot prompte betaling van de overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten.
F. Het is de adverteerder niet toegestaan om in de aan haar toekomende reclamezendtijd reclamemateriaal te doen uitzenden anders dan met betrekking tot de door haar aangevraagde producten en diensten zoals vermeld op het uitzendschema, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van LAYZER.
G. LAYZER is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onrechtmatige inhoud en/of inhoud die inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van de commercials. Opdrachtgever vrijwaart LAYZER voor alle geleden schade, opgelegde boetes, gemaakte juridische kosten en rectificatiekosten, volgend uit de uitzending van de commercial als gewenst door de opdrachtgever.

Artikel 6
A. LAYZER is gerechtigd bepaalde ter uitzending opgegeven commercials te weigeren wegens inhoud, aard, strekking, strijdig met eigen belangen of andere redenen, zonder verplicht te zijn aan opdrachtgever de reden op te geven. LAYZER houdt zich bij het wel of niet aanvaarden van aangeboden commercials in ieder geval aan de richtlijnen zoals deze voor etherreclame door de Stichting Etherreclame zijn opgesteld.
B. LAYZER is gerechtigd met onmiddellijke ingang uitzending van commercials en/of plaatsing van uitingen op websites te beëindigen, indien een commercial of uiting naar het oordeel van LAYZER niet langer voldoet aan de daarvoor geldende vereisten, in het bijzonder de in artikel 5A en 5B van deze voorwaarden genoemde vereisten, dan wel indien naar het oordeel van LAYZER gegronde bezwaren zijn gemaakt tegen eerdere uitzending of plaatsing of dergelijke bezwaren te verwachten zijn bij verdere uitzending of plaatsing. Opdrachtgever blijft in dat geval gehouden de volledig overeengekomen vergoeding voor de uitzending of plaatsing te voldoen. LAYZER is niet gehouden enige schade te vergoeden die door deze beëindiging veroorzaakt wordt, tenzij LAYZER in redelijkheid niet tot beëindiging had mogen besluiten.

Artikel 7
Opdrachten, waarbij een bepaalde zendtijd als voorwaarde wordt gesteld en waarvoor een speciale zendtijdtoeslag wordt betaald worden onder voorbehoud van technische en/of andere omstandigheden als zodanig uitgevoerd. Mocht de commercial door vorenstaande redenen niet op gewenst tijdstip kunnen worden uitgezonden, zal deze op een ander tijdstip worden uitgezonden en zal de toeslag niet worden berekend. De opdrachtgever is in dat geval niettemin de dan geldende zendtijdkosten verschuldigd, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8
Spotzendtijd vanuit een barterovereenkomst wordt ingezet bij beschikbaarheid, na het plannen van betaalde spotzendtijd.

Artikel 9
A. Indien opdrachtgever van mening is dat LAYZER toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen, dient opdrachtgever dit binnen 8 dagen na de dag van uitzending schriftelijk en deugdelijk onderbouwd aan LAYZER te melden. Bij gebreke van een schriftelijke kennisgeving en/of deugdelijke onderbouwing binnen de gestelde termijn vervalt iedere aanspraak van opdrachtgever.
B. De aansprakelijkheid van LAYZER is te allen tijde beperkt tot het bedrag ter hoogte van de betreffende contractsom exclusief BTW, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van LAYZER.
C. LAYZER is niet aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade (bedrijfsschade, schade van derden, winstderving, etc).
D. Verrekening van een (vermeende) schadevordering met aan LAYZER verschuldigde bedragen is niet toegestaan.

Artikel 10
In geval van overmacht aan de zijde van LAYZER wordt de nakoming van de verplichtingen van LAYZER van rechtswege opgeschort voor de duur van overmachttoestand. Van het intreden van de overmachttoestand zal LAYZER de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mededeling doen. In afwijking van artikel 6:265 BW is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval van overmacht.

Artikel 11
LAYZER is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement en/of liquidatie van (de onderneming van) opdrachtgever.

Artikel 12
A. Commercials worden, tenzij anders overeengekomen, in een roterend schema uitgezonden gedurende de reclamezendtijd.
B. LAYZER staat er niet voor in dat commercials die gelijksoortige producten of diensten aanprijzen niet in hetzelfde reclameblok worden uitgezonden of in dezelfde periode op een website worden vertoond.
C. Zendtijd welke door opdrachtgever is geboekt c.q. is gereserveerd, doch niet binnen de geboekte c.q. gereserveerde termijn wordt gebruikt, dient door opdrachtgever volledig te worden voldaan.

Artikel 13
A. Ofschoon bij het uitzenden alle aandacht aan de opgegeven commercials wordt besteed, kunnen desondanks fouten plaatsvinden. LAYZER is niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.
B. De uitvoering van correctieorders (aanvragen tot verplaatsing van de gereserveerde zendtijd) kan door LAYZER niet worden gegarandeerd gelet op de gereserveerde zendtijd van derden. Gereserveerde zendtijd kan nooit naar een tijdstip buiten de contractstermijn worden verplaatst.

Artikel 14
A. De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling zullen partijen gebonden zijn aan een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
B. LAYZER is gerechtigd de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 15
Op de overeenkomst tussen LAYZER en opdrachtgever en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.